Om ODU

Informasjon om OffshoreDykkerUnionen (ODU)

Konstituert: 8 oktober 2004

ODU er en interesseorganisasjon for tidligere og nåværende, samt for etterlatte / pårørende av avdøde dykkere med petroleumsdykker-bakgrunn.

For øyeblikket har organisasjonen 106 medlemmer. Om Styret.

Org nr i Enhetsregisteret: 987 584 769


Formål

Foreningen har som formål å drive en interesseorganisasjon for medlemmene, samt å være deres talerør i saker som angår petroleumsrelatert dykking. Herunder å fremme medlemmenes interesser med hensyn til:

  • Å arbeide for samfunnets forståelse av og kjennskap til dykkernes rolle i petroleumsvirksomheten. Herunder å bidra til at historiske fakta, i smått og stort om dykkernes rolle i helheten dokumenteres for ettertiden.
  • Å arbeide for å utgjøre en erfaringsbase og høringsinstans for dagens dykkeindustri, arbeidstakerorganisasjoner, vitenskapelige etablissementer og myndigheter, basert på medlemmenes akkumulerte erfaringsgrunnlag og kunnskap.
  • Å arbeide for petroleumsdykkerne’s og deres etterlatte’s rettigheter, herunder helsetilbuds- trygde- og erstatningsrettigheter. Utgjøre ressursbase for saker av nevnte art.
  • Å arbeide for å fremskaffe velferdstilbud, især til de som av helsemessige og/eller økonomiske grunner har behov for det.
  • Å utgjøre et felles samlingspunkt og forum av både faglig, historisk og sosial art.

Medlemskap

For å kunne bli tatt opp som medlem i OffshoreDykkerUnionen (ODU) må søker:

  • For ordinært medlemskap, dokumentere eller godtgjøre på annen måte som styret aksepterer, at han har praktisert eller praktiserer dykking i petroleumsrelatert virksomhet.* (Se nedenfor) Dykkere som startet slik aktivitet etter 1980 må i tillegg kunne framlegge sitt sertifikat.
  • Assosiert medlemskap er tilgjengelig for familiemedlemmer (etterlatte, pårørende) etter personer som har omkommet i utøvelsen av petroleumsrelatert dykking, eller er død i ettertid. Eller er ved for dårlig helse til selv å ivareta sine interesser som medlem. Kravet til dokumentasjon er det samme som for ordinære medlemmer.
  • Æresmedlemskap. Styret kan utnevne medlemmer, samt ikke medlemmer, som ved stor innsats over lang tid har arbeidet for petroleumsdykkernes sak, eller for foreningens innflytelse. Æresmedlemmer utnevnes på livstid og er fritatt for betaling av kontingent.

Alle ordinære medlemmer, assosierte medlemmer og æresmedlemmer med tidligere ordinært eller assosiert medlemskap er valgbare til styret og andre verv, og har stemmerett på Årsmøtet.

Eksklusjon

Medlem som har opptrådt på en slik måte at det skader ODU sitt omdømme eller arbeide, kan etter styrevedtak ekskluderes som medlem.

 

*)Petroleumsrelatert virksomhet: Leting etter petroleumsforekomster. Feltutbygging, Bygging av transportsystemer, Bygging av petroleumsinstallasjoner, Inspeksjon, Vedlikehold, samt Fjerning av petroleumsinstallasjoner i havet og i kyst- og fjordfarvann. Hyperbariske eksperimenter og tester i landbasert simulator, i den utstrekning disse hadde / har petroleumsvirksomheten som siktemål.

Har du tilknytning til miljøet og føler at dette er noe for deg, meld deg inn i Offshore Dykker Unionen (ODU).

Innmeldingsskjema