Vedtekter

Vedtekter Rev 7 av 25.04.2015

VEDTEKTER for ”OffshoreDykkerUnionen (ODU)”

stiftet 8. oktober 2004.

Revisjon 8, med Årsmøte-vedtatte endringer. Senest 22.04.2017.

 1. Formål

Foreningen har som formål å drive en interesseorganisasjon for medlemmene, samt å være deres talerør i saker som angår petroleumsrelatert dykking. Herunder å fremme medlemmenes interesser med hensyn til:

 • Å arbeide for samfunnets forståelse av og kjennskap til dykkernes rolle i petroleums-virksomheten. Herunder å bidra til at historiske fakta, i smått og stort om dykkernes rolle i helheten dokumenteres for ettertiden.
 • Å arbeide for å utgjøre en erfaringsbase og høringsinstans for dagens dykkeindustri, arbeidstakerorganisasjoner, vitenskapelige etablissementer og myndigheter, basert på medlemmenes akkumulerte erfaringsgrunnlag og kunnskap. FRA Å VÆRE EN «OFFERGRUPPE» VRIS FOKUS MOT AT VI OGSÅ ER EN UNIK RESSURSGRUPPE.
 • Å arbeide for petroleumsdykkerne’s og deres etterlatte’s rettigheter, herunder helsetilbuds- trygde- og erstatningsrettigheter. Utgjøre ressursbase for saker av nevnte art.
 • Å arbeide for fortsatt konstruktivt og nært samarbeid med Dykker- kontakten.
 • Å arbeide for å fremskaffe velferdstilbud, især til de som av helsemessige og/eller økonomiske grunner har behov for det.
 • Å utgjøre et felles samlingspunkt og forum av både faglig, historisk og sosial art. Søke å utvikle en egen strukturert arbeidsform for «Kameratstøtte».
 • Å vise gjensidig respekt medlemmene imellom er grunnleggende i ODU

2. Medlemskap

For å kunne bli tatt opp som medlem i OffshoreDykkerUnionen (ODU):

 • Ordinært medlemskap. Søker må dokumentere, eller godtgjøre på annen måte som styret aksepterer, at han har praktisert eller praktiserer dykking i petroleumsrelatert virksomhet *(Se nedenfor). Dykkere som startet slik aktivitet etter 1980 må i tillegg kunne framlegge sitt sertifikat.
 • Assosiert medlemskap er tilgjengelig for familiemedlemmer (etterlatte, pårørende) etter personer som har omkommet i utøvelsen av petroleumsrelatert dykking, eller er død i ettertid. Eller er ved for dårlig helse til selv å ivareta sine interesser som medlem. Kravet til dokumentasjon er det samme som for ordinære medlemmer.
 • Særskilt medlemskap (Nytt pkt 2015). er tilgjengelig for personer uten dykkerbakgrunn, men som har vist interesse for og bidratt i ODUs arbeid innenfor Formålsparagrafens rammer, og basert på utdannelse / arbeidserfaring som er relevant for ODUs arbeid. Særskilt fullverdig medlemsskap kan gjøres tilgjengelig for personer som innehar kompetanse ODU mangler, for å styrke både offer- og ressurssiden.
 • Æresmedlemskap. Styret kan utnevne medlemmer, samt ikke medlemmer, som ved stor innsats over lang tid har arbeidet for petroleumsdykkernes sak, eller for foreningens innflytelse. Æresmedlemmer utnevnes på livstid og er fritatt for betaling av kontingent.
 • Alle Ordinære medlemmer, Assosierte medlemmer, Særskilte medlemmer og Æresmedlemmer med tidligere ordinært, assosiert eller særskilt medlemskap er valgbare til styret og andre verv, og har stemmerett på Årsmøtet.
 • Eksklusjon. Medlem som har opptrådt på en slik måte at det skader ODU sitt omdømme eller arbeide, kan etter styrevedtak ekskluderes som medlem.

*) Petroleumsrelatert virksomhet: Leting etter petroleumsforekomster. Feltutbygging, Bygging av transportsystemer, Bygging av petroleumsinstallasjoner, Inspeksjon, Vedlikehold, samt Fjerning av petroleumsinstallasjoner i havet og i kyst- og fjordfarvann. Hyperbariske eksperimenter og tester i landbasert simulator, i den utstrekning disse hadde / har petroleumsvirksomheten som siktemål.

3. Styret

Foreningens styre velges av Årsmøtet. Styret består av 7 medlemmer inklusive formannen. Det velges 4 varamenn. Styret er beslutningsdyktig kun når 7 medlemmer/varamenn er til stede.

Alle styresaker avgjøres ved alminnelig flertall.

Grunnet den geografiske spredningen av medlemmene kan styremøtene avholdes som telefon- video-, eller E-post møter.

Det første Styret utarbeider instruks og mandat for styrets arbeid, også for styrets enkelte verv, som godkjennes av Årsmøtet. Eventuelle senere endringer er gyldige først etter godkjennelse av Årsmøtet.

Formannen velges av Årsmøtet.(Se også punktet Årsmøtet.). Styret velger blant sine medlemmer selv nestformann, sekretær og kasserer.

4. Kontingent

Årskontingent utgjør kroner 750,- pr kalenderår, løpende fra og med året 2017. Årsmøtet vedtar eventuelle endringer med alminnelig flertall.(Se punktet Årsmøtet.)

Styret kan vedta kontingentfritak for spesielt vanskeligstilte medlemmer. Slikt fritak gjøres for hvert enkelt kalenderår.

5. Årsmøtet

5.1 Årsmøtet er OffshoreDykkerUnionen’s (ODU’s) øverste beslutningsorgan.

5.2 Ordinært Årsmøte avholdes årlig innen utløpet av april måned påfølgende år. Årsmøtet avgjør hvor neste ordinære Årsmøte skal avholdes.

5.3 Styret innkaller til ordinært Årsmøte og, etter styrevedtak eller krav fra minst 15 % av de stemmeberettigede medlemmene, til eventuelle ekstraordinære Årsmøter. Innkalling gjøres med minst 14 dagers varsel. Saksliste vedlegges innkallingen.

5.4 På ordinært Årsmøte skal behandles:

 • Styrets årsberetning.
 • Eventuelle underkomiteer’s årsberetninger.
 • Revidert regnskap for siste år. (Regnskapsåret følger kalenderåret).
 • Fastsettelse av kontingent. (For inneværende år).
 • Forslag som Årsmøtet må stemme over.

Saker som medlemmer ønsker behandlet av Årsmøtet må være styret i hende senest tre uker før møtet.

Valg:

 • FORMANN (for 1 år).
 • STYREMEDLEMMER (3 medlemmer for 2 år.)
 • VARAMEDLEMMER (4 medlemmer for 1 år). (Vedtatt 2008).
 • REVISOR Foreningen bruker godkjent ekstern revisor. Dersom Årsmøtet underkjenner årsregnskapet, eller ved evt. mistanke om regnskapsmessige misligheter, bør et internt Kontrollutvalg utnevnes av Årsmøtet for anledningen.
 • VALGKOMITE (3 medlemmer for 1 år).

5.5 Alle saker, unntatt vedtektsendringer og oppløsning, avgjøres ved alminnelig flertall. Ved eventuell stemmelikhet vil formannen, eller i hans fravær, nestformannen ha dobbeltstemme. Medlemmer som er forhindret fra å delta i Årsmøtet kan avgi stemme ved skriftlig fullmakt. Denne fullmakt må være styret i hende senest ved Årsmøtets begynnelse, må være datert og signert, og må navngi hvilket deltagende medlem som representerer medlemmets stemme. Vedtektsendringer og oppløsning. Se egne punkter.

6. Endring av vedtekter.

Endringer i Foreningens vedtekter kan vedtas med 2/3 flertall i ordinært eller ekstraordinært Årsmøte.

7. Oppløsning av Foreningen.

Oppløsning av Foreningen kan vedtas med 2/3 flertall i ordinært eller ekstraordinært Årsmøte, når minst halvparten av Foreningens stemmeberettigede medlemmer er representert. Eller med 2/3 flertall blant de stemmer som er representert på to på hverandre følgende ordinære eller ekstraordinære Årsmøter.

Foreningen’s arkiv og eventuelle midler forblir udisponert i siste Styre’s forvaring i ETT år fra oppløsningsdatoen. Dersom en ny interesseorganisasjon blir etablert innen nevnte tidsfrist, og denne etter Styrets vurdering har en formålsparagraf tilstrekkelig lik OffshoreDykkerUnionen sin formålsparagraf, er det Styrets ansvar å tilføre dette til den nye organisasjonen.

I motsatt fall er det Styrets ansvar å tilføre Norsk Oljemuseum arkivet og eventuelle midler, dedikert til arbeid med Nordsjødykkingens historie. For arkivets vedkommende, under iakttagelse av de nødvendige personvernmessige hensyn som loven krever.