Vedtekter

Vedtekter Rev 7 av 25.04.2015

VEDTEKTER for ”OffshoreDykkerUnionen (ODU)”

stiftet 8. oktober 2004.

Vedtekter Rev 09 av 20.01.2018

Revisjon 09, med Årsmøte – vedtatte endringer. Senest 20.01.2018.

  1. Formål

Foreningen har som formål å drive en interesseorganisasjon for medlemmene, samt å være deres talerør i saker som angår petroleumsorientert dykking. Herunder å fremme medlemmenes interesser med hensyn til:

– Å arbeide for samfunnets forståelse av og og kjennskap til dykkernes rolle i petroleumsvirksomheten. Herunder å bidra til at historiske fakta, i smått og stort om  dykkernes rolle i helheten dokumenteres for ettertiden.

– Å arbeide for å utgjøre en erfaringsbase og høringsinstans for dagens dykkeindustri, arbeidstakerorganisasjoner, vitenskapelige etablissementer og myndigheter, basert på medlemmenes akkumulerte erfaringsgrunnlag og kunnskap.

FRA Å VÆRE EN » OFFERGRUPPE » VRIS FOKUS MOT AT VI OGSÅ ER EN UNIK RESSURSGRUPPE.

– Å arbeide for petroleumsdykkerne`s og deres etterlatte`s rettigheter, herunder helsetilbuds – trygde – og erstatningsrettigheter.
Utgjøre ressursbasefor saker av nevnte art.

– Å arbeide for fortsatt konstruktivt og nært samarbeid med Dykkerkontakten.

– Å arbeide for å fremskaffe velferdstilbud, især til de som av helsemessige og / eller økonomiske grunner har behov for det.

– Å utgjøre et felles samlingspunkt og forum av både faglig, historisk og sosial art. Søke å utvikle en egen strukturert arbeidsform for » Kameratstøtte «.

– Å vise gjensidig respekt medlemmene i mellom er grunnleggende i ODU.

  1. Medlemskap

Ordinært medlemskap. Søker må dokumentere, eller godtgjøre på annen måte som styret aksepterer, at han har eller praktiserer dykking i petroleumsrelatert  virksomhet (se nedenfor). Dykkere som startet slik aktivitet etter 1980 må i tillegg kunne fremlegge sitt sertifikat.

– Assosiert medlemskap er tilgjengelig for familiemedlemmer (etterlatte, pårørende) etter personer som har omkommet under utøvelsen av petroleumsrelatert dykking, eller er død i ettertid. Eller er ved for dårlig helse  til selv å kunne ivareta sine interesser som medlem.

– Særskilt medlemskap er tilgjengelig for personer uten dykkerbakgrunn, men som har vist interesse for og bidratt i ODU`s arbeid innenfor Formålsparagrafen`s  rammer, og basert på utdannelse / arbeidserfaring som er relevant for ODU`s arbeid.

Særskilt fullverdig medlemskap kan gjøres tilgjengelig for personer som innehar  kompetanse ODU mangler, for å styrke både offer – og ressurssiden.

– Æresmedlemskap. Styret kan utnevne medlemmer, samt ikke – medlemmer, som ved stor innsats har arbeidet for petroleumsdykkernes sak, eller for foreningens innflytelse. Æresmedlemmer utnevnes på livstid og er fritatt for betaling av kontingent.

– Alle Ordinære medlemmer, Assosierte medlemmer, Særskilte medlemmer og Æresmedlemmer med tidligere ordinært, assosiert eller særskilt medlemskap er valgbare til styret og andre verv, og har stemmerett på årsmøtet.

– Eksklusjon. Medlem som har opptrådt på en slik måte at det skader ODU sitt omdømme eller arbeide, kan etter styrevedtak ekskluderes som medlem.

*) Petroleumsrelatert virksomhet: Leting etter petroleumsforekomster. Feltutbygging. Bygging av transportsystemer. Bygging av petroleumssinstallasjoner. Inspeksjon. Vedlikehold, samt fjerning av petroleumsinstallasjoner i havet og i kyst – og fjordfarvann. Hyperbariske eksperimenter og tester i landbasert simulator, i den utstrekning disse hadde / har petroleumsvirksomheten som siktemål.

  1. Styret

– Foreningens styre velges av Årsmøtet. Styret består av 7 medlemmer inkludert leder. Det velges 4 varamedlemmer.

– Det kreves 7 stemmer bak hvert styrevedtak. Har flere enn 7 avgitt stemme, teller styremedlem sin stemme foran varamedlem sin stemme.

– Alle styresaker avgjøres med alminnelig flertall.

– Har færre enn 7 avgitt stemme ved fristens utløp, så må saken ut til ny avstemning, under samme saksnummer i senere styremøte.

– Kommentar ( er ), begrunnelse for nei – stemme, alternativt forslag, samt innsigelse på for dårlig utredning kan bringe en sak opp for ny styrebehandling. Dette så fremt det øvrige styrets flertall er enig i dette.

– Grunnet den geografiske spredningen av medlemmene kan styremøtene avholdes som telefon – video eller e – postmøter.

– Leder velges av årsmøtet. Styret velger selv blandt sine medlemmer nestleder, kasserer og sekretær.

– Styret kan ikke inngå bindende avtaler mer enn kr. 20.000.- pr. år til godtgjørelse til selskaper, organisasjoner eller personer.

Dersom dette må overskrides av hensyn til ODU, så skal dette kunngjøres til medlemmene umiddelbart via e – post.

– Protokollen fra styremøter skal når denne er ferdig sendes til styrekollegiet, kontrollkommiteen og alle medlemmene i ODU.

Protokollen skal inneholde hva som er behandlet, hvem som har stemt og hvem som har stemt hva.

Hvordan styreprotokollen skal utarbeides og hva den skal minneholde er forøvrig godt beskrevet i ODU styrevedtak av 21.11.2007.

– Utbetalinger til ODU medlemmer som overstiger kr. 5.000.-pr. kalenderår skal godkjennes av styret og protokollføres.

  1. Kontingent

– Årskontingent utgjør kr. 250.-pr. kalenderår, løpende fra og med året 2018.

–  Årsmøtet vedtar eventuelle endringer med alminnelig flertall. (Se  punktet årsmøtet).

– Styret kan vedta kontingentfritak for spesielt vanskeligstilte medlemmer. Slikt fritak gjøres for hvert enkelt kalenderår.

– Årskontingent må være innbetalt før 01.09. inneværende år for at medlemsskapet skal være gyldig.

5. Årsmøtet

5.1 Årsmøtet er Offshore Dykker Unioen`s ( ODU`s ) øverste beslutningsorgan.

5.2 Ordinært årsmøte avholdes årlig innen utløpet av april måned påfølgende år. Årsmøtet avgjør hvor neste årsmøte skal avholdes.

5.3 Styret innkaller til ordinært årsmøte og, etter styrevedtak eller krav fra minst 15 % av de stemmeberettigede medlemmene, til eventuelle ekstraordinære årsmøter. Innkalling gjøres med minst 14 dagers varsel.

Saksliste vedlegges innkallingen.

5.4 På ordinært årsmøte skal behandles:

Styret`s årsberetning.
Eventuelle underkommiteer`s årsberetninger.
Revidert regnskap for siste år. ( Regnskapsåret følger kalenderåret ).
Fastsettelse av kontingent. ( For inneværende år ).
Forslag som årsmøtet må stemme over.
Saker som medlemmer ønsker behandlet av årsmøtet må være styret i hende senest 3 uker før møtet.
Årsmøtepapirene (dagsorden, årsberetning, regnskap og innkomne forslag)skal være medlemmene i hende senest 14 dager før årsmøtet.

Valg:

LEDER ( for 1 år ).
STYREMEDLEMMER ( 3 medlemmer for 2 år ).
VARAMEDLEMMER ( 4 varamedlemmer for 1 år ).
KONTROLLKOMITE ( 2 medlemmer for 1 år ).
REVISOR. Foreningen bruker godkjent ekstern revisor. Dersom årsmøtet underkjenner årsregnskapet, eller ved evt. mistanke om regnskapsmessige misligheter, skal dette oversendes kontrollkommiteen.
VALGKOMITE ( 3 medlemmer for 1 år ).

5.5 Alle saker, unntatt vedtektsendringer og oppløsning, avgjøres ved alminnelig flertall. Ved eventuell stemmelikhet vil lederen, eller i hans fravær, nestlederen ha dobbeltstemme.. Medlemmer som er forhindret fra å delta på årsmøtet kan avgi stemme ved skriftlig fullmakt. Denne fullmakt må være styret i hende senest ved årsmøtets begynnelse, må være datert og signert, og må navngi hvilket deltagende medlem som representerer medlemmets stemme.

Vedtektsendringer og oppløsning. Se egne punkter.

  1. Endring av vedtekter

 Endringer i foreningens vedtekter kan vedtas med 2 / 3 flertall i ordinært eller ekstraordinært årsmøte.

  1. Oppløsning av foreningen

Oppløsning av foreningen kan vedtas med 2 / 3 flertall i ordinært eller ekstraordinært årsmøte, når minst halvparten av foreningens stemmeberettigede medlemmer er representert. Eller med 2 / 3 flertall blandt de stemmer som er representert på to på hverandre følgende ordinære eller ekstraordinære årsmøter.

Foreningen`s arkiv og eventuelle midler forblir udisponert i siste styret`s forvaring i ETT år fra oppløsningsdatoen. Dersom en ny interesseorganisasjon blir etablert innen nevnte tidsfrist, og denne etter styret`s vurdering har en formålsparagraf tilstrekkelig lik Offshore Dykker Unionen sin formålsparagraf, er det styret`s ansvar å tilføre dette til den nye organisasjonen.

I motsatt fall er det styret`s ansvar å tilføre Norsk Oljemuseum arkivet og eventuelle midler, dedikert til arbeid med nordsjødykkingens historie. For arkivet`s vedkommende, under iakttagelse av de nødvendige personvernmessige hensyn som loven krever.